Kasutustingimused

Informatsioon veebikeskkonnas aadressil kontakt.ee osutatavate teenuste kohta:

Andmetöötlemise põhimõtted:
Milliseid isikuga seotud andmeid aadressil kontakt.ee FCR Media AS poolt töödeldakse?
Töötleme:

Isikuandmete töötlemisel järgime isikuandmete kaitse seadust ning arvestame oma klientide ja koostööpartnerite põhjendatud huvidega.
Milleks aadressil kontakt.ee isikuga seotud andmeid kasutatakse?
Aadressil kontakt.ee kasutatakse isikuga seotud andmeid veebikeskkonnas teenuste osutamiseks. Nimetatud andmeid kasutatakse ka tagasiside esitajatele vastamiseks ning nende poolt taotletud toimingute tegemiseks. Isikuga seotud andmeid ei kasutata eesmärkidel, mis ei vasta FCR Media AS põhikirjalisele tegevusele.
Kellega võib jagada aadressil kontakt.ee olevaid isikuga seotud andmeid ning kellele võib neid edastada?
Avalikest allikatest saadud isikuga seotud andmeid on meil õigus piiranguteta levitada. Isikuandmete kaitse seaduse paragrafis 4 määratletud isikuandmeid, mille on meile edastanud andmesubjekt ise, ei edastata kolmandatele isikutele, kui selline kohustus ei tulene seadusest või andmesubjektiga sõlmitud kokkuleppest.
Kuidas saab enda kohta käivate andmetega tutvuda ja neid täiendada?
 Kui soovite teada, millised andmed meie andmebaasides Teie kohta sisalduvad, on Teil võimalus teha vastav päring meie e-posti aadressil info@kontakt.ee, et tutvuda Teie kohta säilitatavate andmete koosseisu ja sisuga. Andmete puhul, mille oleme saanud kasutamiseks avalikest allikatest, palume andmete täpsustamiseks, muutmiseks vms pöörduda andmete algallika (nt oma mobiilsideoperaatori) poole.
Kuidas ja mis tingimustel toimub isikuandmete kustutamine ja deaktiveerimine?
Nende isikuandmete kustutamine, mille FCR Media AS on saanud avalikest andmebaasidest, toimub automaatselt pärast vastavate andmete kustutamist algallikast ja sellekohase informatsiooni laekumist FCR Media AS-ile. Andmesubjekti esitatud andmete sulgemine või kasutamise lõpetamine toimub andmesubjekti vastava taotluse alusel. Sellekohane taotlus tuleb esitada e-posti aadressile info@kontakt.ee.
Autoriõigused kontakt.ee keskkonnas
Veebikeskkonnas aadressil kontakt.ee avaldatud tekst, graafika, pildid, logod, sloganid, andmebaasid jms on autoriõigustega ja autoriõigustega kaasnevate õigustega kaitstud vastavalt autoriõiguse seadusele ja teistele Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
kontakt.ee kasutaja ei tohi kahjustada aadressil kontakt.ee sisalduvate teoste või muu materjali suhtes tekkinud autoriõigusi ega autoriõigusega kaasnevaid õigusi. Samuti on kontakt.ee kasutaja kohustatud hoiduma tegudest, mis on vastuolus andmebaasi tavapärase kasutamisega või võivad kahjustada FCR Media AS ja/või andmesubjektide seaduslikke huve.
Kõigi veebikeskkonnas aadressil kontakt.ee avaldatud materjalide (sh teksti, logode, andmebaasi jm) autoriõigused kuuluvad FCR Media AS-ile ning nende kasutamiseks (sh nende osaliseks või täielikuks reprodutseerimiseks, kopeerimiseks, tsiteerimiseks ja levitamiseks) väljaspool kontakt.ee veebikeskkonda on vajalik FCR Media AS-i eelnev nõusolek. Eelpoolnimetatud materjale ei ole FCR Media AS-iga kooskõlastamata lubatud kasutada kommertseesmärgil. Palume mistahes eelnimetatud materjali kasutamise sooviga pöörduda FCR Media AS poole , kes annab vastuse Teie taotlusele või suunab nõusoleku saamiseks õigustatud isiku poole. Kasutustingimuste rikkumise korral kohustub kasutaja tasuma veebikeskkonna omaniku sellekohasel nõudmisel leppetrahvi, mille suuruseks on 3195.00 eurot (50 000 krooni).
kontakt.ee õiguspärane kasutaja võib ilma FCR Media AS nõusolekuta teha väljavõtteid andmebaasi sisuks olevatest kvantiteedilt või kvaliteedilt mitteolulisest osast või seda taaskasutada juhul, kui:

  1. väljavõtteid ja märkmeid tehakse teenuse tavapärase kasutamise raames;
  2. väljavõtteid ja märkmeid tehakse kontakt.ee aadressile viitamiseks teistes veebikeskkondades.

Automaatne andmete päring aadressilt
Selliste automaatsete päringute saatmine veebikeskkonnas aadressile kontakt.ee, mis võivad põhjustada andmetöötluse olulist aeglustumist või serveri ülekoormamist on keelatud. Samuti on keelatud päringute tegemine, mille eesmärgiks on päringu esitaja poolt oma suuremahulise andmebaasi koostamine.

Küpsiste (cookies) kasutamine
Teavitame, et kasutame FCR Media AS internetilehel kontakt.ee "küpsiseid" (cookies). Selle eesmärgiks on veebilehe kiiremaks muutmine ja kliendile paremate tehniliste võimaluste loomine. Küpsistega mõõdame ka veebilehe üldist liiklust. Sel viisil saadud andmeid FCR Media AS ei salvesta ja iga kliendi liikumist veebilehel eraldi ei jälgi. Igal isikul on võimalik muuta oma veebibrauserit nii, et küpsiste kasutamise korral ilmuks automaatne teade ja küpsised blokeeritakse, pärast küpsiste blokeerimist ei taga FCR Media AS internetilehel enam kõigi funktsioonide töötamist.

Vaata lepingut siit